LULE NEWSOFFICIAL ACERBIS
ΤΗΛ: 2109644079-6988055329
Γούναρη 131 & Ιθάκης 18, Άνω Γλυφάδα, Αθήνα-Ελλάδα

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..


ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ..

Μερικές φορές, ορισμένοι κίνδυνοι κάνουν την ενασχόληση με τον αθλητισμό ή την άσκηση να μην είναι υγιές και να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να εξαρτώνται από τις εξωτερικές συνθήκες, αλλά και από προσωπικό λάθος, και πολλές φορές μπορούν να αποφευχθούν:
Ελέγχεται εάν η φυσική σας κατάσταση είναι υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ρούχα και να περιλαμβάνει πάντα μια φυσική δραστηριότητα πριν από τη προθέρμανση. Εκτός από τα παραπάνω, άλλα μέτρα που μπορεί να είναι:

1)Ποτέ να μην ασκήστε εάν έχετε κάποια ασθένεια ή τραυματισμό. Για παράδειγμα, εάν έχετε πυρετό ή μια περίοδο γρίπης.
2) Αν η άσκηση γίνεται το καλοκαίρι, αποφύγετε τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.
3) Εάν συμμετέχουν σε αγώνα χωρίς να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι είναι αδικαιολόγητο,διότι αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.
4) Fair play: ο αθλητισμός είναι διασκέδαση, δεν είναι ένας τρόπος να αγωνίζονται για να κερδίσουν χωρίς να τηρηθούν οι κανόνες από τον αντίπαλο ή τον παίχτη.

Το διάστρεμμα είναι ένα ξαφνικό τέντωμα των συνδέσμων μιας άρθρωσης από μια υπερβολικά αναγκαστική κατάσταση, η οποία υπερβαίνει το φυσιολογικό εύρος της κίνησης.
Μπορεί να προληφθεί:
-Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις ή το γήπεδο είναι σε άριστη κατάσταση.
-Μαθαίνοντας σωστά τις τεχνικές κινήσεις.
-Να συμμετέχουν σε αθλήματα με σύνεση ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των άλλων παικτών.

Όταν ένα πλήγμα που έγινε σε μια κοινή πτώση μπορεί να συμβεί φλεγμονή αν το αφήσετε.
Σε αυτές τις περιπτώσεις αντιδράτε άμεσα στην πληγείσα περιοχή με μια σακούλα με παγάκια για τουλάχιστον 10 λεπτά. Έτσι, η φλεγμονή ελαχιστοποιείται και η ανάκαμψη θα είναι ταχύτερη.

Ο αθλητισμός είναι ζωή!

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Curatolo Leonardo,22/7/2016, Atene


Practice habits during exercise!

Sometimes, certain risks make the practice of sport or exercise is not something healthy and lead to injury.

These risks may depend on external conditions, but also depend on person, and many times are avoidable: checking whether, the facility is in the best possible material conditions, using appropriate clothing and always including a physical activity prior to heating. Besides the above, other measures may be:

1)Never exercising if illness or injury is suffered. For example, if you have a fever for a bout of flu.
2)If the exercise is done in summer, avoid the hottest part of the day.
3)Consider appropriate to the capacity and skills own goals.
4)Participate in a competition without being sufficiently prepared is unnecessarily increase the risk of injury.
5)Fair play: sport is fun, not a way of fighting to win without respecting the opposing player or the rules.

A sprain is a sudden stretching of the ligaments of a joint by an excessively forced position, which exceeds the normal range of motion. It can be prevented:

-Considering that sports facility or the pitch is in perfect condition.
-Learning the technical movements correctly.
-Participating in sports sensibly so as not to endanger the health of other players.

When a blow suffered in a joint, and a fall, it may happen that the joint capsule is damaged and the liquid lubricant containing liquid sinovial- -called leave it, producing inflammation.
In these cases right is implemented immediately in the affected area a bag with ice cubes and keep at least 10 minutes. Thus, inflammation is minimized and the recovery will be faster.

Sport is life!

With friendly regards,

Curatolo Leoardo,22/7/2016, Atene